Относно проекта


Проектът, финансиран чрез програмата Erasmus + (KA2), възнамерява да развие професионалния профил и онлайн обучителния курс, който да бъде обучен като ESII - европейски експерт по инкубиране на социални иновации.

Какво е ESII?


ESII е професионалист способен да разпознае и подкрепи идеи и нововъведения със социална добавена стойност. Неговата мисия е да освободи потенциала на бизнесите за постигане на социално значимо въздействие. По същество ESII е експерт по виртуална инкубация, който предоставя специализирани консултации и персонализирани услуги с цел подпомагане на социални предприемачи и иноватори при изграждането на нужните умения, стратегии и мрежи за да успеx.

Проектът

ESII е двугодишен транснационален проект съфинансиран от Европейската комисия в рамките на Програма ЕРАЗЪМ+, КА2 стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение. Специфична цел на проекта е да разпространи и промотира в Европа нова обучителна програма за професионално обучение, а именно Европейски експерт по инкубиране на социални иновации (ESII).

При различни условия в Европа, има професионалисти, занимаващи се с инкубиране на социални иновации, макар да липсва обща пътека на обучение, както и признаването на професията ЕИСИ. Настоящият проект има за цел да разработи БЕЗПЛАТЕН ОН-ЛАЙН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС за Експерт по инкубиране на социални иновации.

Обосновка

Процесите по социални иновации се основават на изобретателността на гражданите, организациите на гражданското общество, местните общества, служителите в сферата на бизнеса и публичния сектор и за пазарите, така че продуктите и услугите по-добре да удовлетворяват не само индивидуалните, но и колективните желания. Но тази изобретателност се нуждае от насочване към инициативи, отнасящи се до пазара, да се превръщат в социални бизнеси, т.е. предприятия с положително социално въздействие.

Кой може да предложи тези услуги за направляване и подпомагане?

Европейският ЕИСИ, специалист по виртуално инкубиране, който предоставя експертни консултантски и съобразени с индивидуалните нужди услуги за подпомагане на социалните предприемачи и иноватори при изграждането на уменията, стратегиите и мрежите, от които се нуждаят, за да успеят.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Пряката целева група включва всички съществуващи инкубатори, търговски камари, консултанти и доставчици на услуги в подкрепа на бизнеса, както и студенти в областта на бизнеса и икономиката, които ще се възползват от безплатен обучителен курс, който ще им помогне да придобият умения и компетенции за експерти по инкубиране на социални иновации, признати на Европейско ниво.

Непреките целеви групи са всички заинтересовани страни, които биха могли да използват резултатите за обучителни дейности и професионално развитие на персонала: доставчици на професионално обучение, университети, местни власти, традиционни бизнеси (които са заинтересовани от създаването на връзки и синергии със социални предприемачи).

ПАРТНЬОРИ ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ


ESII се популяризира и изпълнява от транснационален консорциум от 7 организации от 5 Европейски страни: Италия, България, Обединеното кралство, Ирландия и Испания.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ


Какво представлява социалната иновация? Няма постигнато съгласие за едно единствено определение на понятието социална иновация (Jenson and Harrisson 2013).
Въпреки че съществуват няколко дефиниции на понятието, инициативите свързани със социални иновации имат следната обща основа: отправени са към решаването на социални нужди и проблеми посредством иновативни средства.
(VINNOVA 2014)
Ето и още няколко дефиниции:

“Определяме социалните иновации като нови идеи (продукти, услуги и модели)“

“Определяме социалните иновации като нови идеи (продукти, услуги и модели) които едновременно посрещат социални нужди и създават нови социални взаимоотношения или сътрудничества. С други думи, това са иновации, които не само че са добри за обществото, но и увеличават неговия капацитет на действие”

Robin Murray, Julie Caulier-Grice, Geoff Mulgan – The Open Book of Social Innovation

“Определяме социалните иновации като нови идеи (продукти, услуги и модели)“

които имат за цел да посрещнат социални нужди и да създадат нови социални взаимоотношения или сътрудничества. Те представляват нови отговори на напиращи социални изисквания, които въздействат върху процеса на социалните взаимодействия. Те имат за цел да подобрят човешкото благосъстояние.

Социалните иновации са иновации, които са социални както в крайния си резултат така и в използваните за постигането му средства. Те са иновации, които освен че са добри за обществото, подобряват и способността на дадения човек да действа. Те разчитат на изобретателността на гражданите, организациите за гражданско общество, местното общество, бизнеса и обществените служители и услуги. Те представляват възможност и за обществения сектор и за пазарите, по начин по който продуктите и услугите задоволяват не само дадено лице, но и колективните желания. Стимулирането на иновациите, предприемачеството и общественото знание е в основата на стратегията Европа 2020.

Социалните иновации описват целия процес чрез който новите отговори на социални нужди  са развити до степента в която предоставят по-добър социален резултат.

The European Commission’s Guide to Social Innovation 2013

“Още по-опростено, социалната иновация е идея, която работи за общественото благо”

“Още по-опростено, социалната иновация е идея, която работи за общественото благо”

Centre for Social Innovation

 “Социалните иновации са нови решения (идеи, продукти, услуги, модели, пазари, процеси и т.н.) които едновременно посрещат дадена социална нужда (по-ефективно от съществуващи решения) и водят до нови или подобрени способности и взаимоотношения както и по-доброто използване на активи и ресурси. С други думи, социалните иновации са както добри за обществото така и развиващи неговия капацитет да действа”  (The Young Foundation 2012)

Както загатва тази дефиниция, социалната иновация се припокрива с, но не е същото като, социалното предприемачество.

Тази дефиниция е приета от проекта TRANSITION, който има за цел да подкрепя социалните иновации произлизащи от различни ресурсни диапазони, включително и нови предприятия оглавени от социални предприемачи както и иновации започнати в съществуващи организации или доставени чрез стратегически партньорства, доброволни инициативи и кампании. За да научите повече, натиснете тук.

“Социалната иновация има за цел да разработи нови идеи, които да се справят със социални проблеми или

 да посрещнат социални нужди. Може да е нов продукт, услуга, инициатива, организационен модел или подход за предоставянето на обществени услуги.”

Nesta

“ Социалната иновация оформя ядрото на социалното предприемачество, което се задвижва от

нуждата да се адресира социален (или свързан с околната среда) проблем по иновативен и предприемачески начин имащ за цел да създаде и подкрепи социална и иконимическа стойност. Подобна имаща стойност дейност може да се появи в и сред организации с широк диапазон на заинтересовани лица. За да отговори на социалните предизвикателства, социалната иновация се основава на стратегически сътрудничества от заинтересовани лица… Социалната иновация лежи в сърцето на социалното предприемачество, което цели да се справи с непосрещнатите социални нужди на обществото по иновативен и предприемачески начин”

Социалната иновация през перспективата на социалнилните инкубатори: Какво представлява и защо има значение?

Katerina Nicolopoulou, Muhammad Nouman, and Mine Karatas-Ozkan – School of Management, University of Southampton

“Социалната иновация е благородно решение на социален проблем който е 

по-ефективен, по-ефикасен, по-устойчив или по-справедлив от текущи решения. Създадената стойност се полага повече на обществото от колкото на дадени частни лица.”

Stanford Business

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ


“Социалните предприемачи не се задоволяват просто да дадат на някого риба или да го научат как да я лови. Те няма да спрат докато не революционизират самата рибена индустрия.” Bill Drayton, Leading Social Entrepreneurs Changing the World
НОВИНИ ОТ ПРОЕКТА

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ


В тази секция ще откриете последните новини. Запишете се за нашия бюлетин - бъдете информирани!

Social Innovation Business

When we talk about social innovation we mean new ideas which tackle social needs, good actions for the society and they can be a product, service, initiative or a new model to the delivery public services. Reasons behind this demand, are the presence of unsati...

КОЙ СТОИ ЗАД ВСИЧКО ТОВА

НАШИЯТ ЕКИП


Нашият екип се състои от експерти по социални иновации и професионалисти в областта на образованието и обучението, услуги в подкрепа на бизнеса и инкубиране. Нашият екип е от 5 европейски страни и 7 организации, популяризиращи проекта. Свържете се с нас, за да научите повече и да се включите!
Silvia Farina
Silvia Farina
Eurocrea Merchant
Italy
Silvia.farina@eurocreamerchant.it
Gianluca Coppola
Gianluca Coppola
Eurocrea Merchant
Italy
Gianluca.coppola@eurocreamerchant.it
Antonella Tozzi
Antonella Tozzi
Eurocrea Merchant
Italy
Antonella.tozzi@eurocreamerchant.it
Javer Riano
Javer Riano
Fondo Formación Euskadi
Spain
javier.riano@ffeuskadi.net
Stefano Arciprete
Stefano Arciprete
Sistemi Formativi Confindustria
Italy
s.arciprete@confindustria.eu
Milen Dobrev
Milen Dobrev
Ruse Chamber of Commerce
Bulgaria
projects@rcci.bg
Mia Abouri
Mia Abouri
University of Greewich
United Kingdom
M.L.Abouri@greenwich.ac.uk
Alberto Muscari Tomajoli
Alberto Muscari Tomajoli
Make a Cube
Italy
muscarito@makeacube.com
James Donlon
James Donlon
WestBIC
Ireland
jdonlon@westbic.ie
HERE TO SERVE YOU

CONTACT US


Should you have any query, please do not hesitate in contacting us!